,,Aš tikrai myliu Lietuvą”

Idėja projektui gimė perskaičius ir išanalizavus istorijos mokytojos ekspertės Jūratės Litvinaitės pranešimą, parengtą Lituanistikos forumui, kuriame remiamasi šalies mokyklose atlikto tyrimo rezultatais. Tyrimo metu buvo apklausti 884 mokiniai - šiandienos mokykloje auginama karta – Kovo 11-osios Respublikos karta. Išvadose teigiama, jog lyginant su lietuvių kalba anglų kalbai teikiamas pranašumas: netgi trečdalis apklaustųjų mano, kad lietuvių kalbos mokymas – nėra tėvų pareiga ir galima su savo vaikais ja net nekalbėti. Lietuvos istorijos padėtis panaši kaip lietuvių kalbos - šiandien vaikai Lietuvos istorijos mokosi dėlto, kad  reikia egzaminui. Susidaro įspūdis, jog vaikai laikosi pozicijos, kad tautiškumas – panašiai kaip žmogaus gyvenimo tarpsnis – ateina ir praeina. Dėl lietuvybės, kaip reiškinio, saugojimo tegu rūpinasi kiti. Daugiau kaip pusė mokinių nesijaučia įaugę į savo gimtinę, nesijaučia natūralia jos dalimi. Mąstydami apie šalies politinę ateitį, jie mąsto populistiniais šūkiais.

 

2012-2018 m. Seimas ragina ypatingą dėmesį skirti visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti, nes Lietuvos valstybė minės reikšmingą naujausių laikų istorijos sukaktį – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto, žyminčio Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos Respublikos sukūrimo, 100-metį. Atsižvelgdami į šias nuostatas nusprendėme, kad būtų prasminga įgyvendinti projektą ,,Aš tikrai myliu Lietuvą…”, kurio tikslas – skatinti domėtis Lietuvos istorine praeitimi, mokyti susieti praeities įvykius su dabartimi, didžiuotis ir gerbti savo Tėvynę, stiprinant ryšį su gimtuoju kraštu.

 

Metodai ir laukiami rezultatai. Projekto dalyviai - 5-7 klasių mokiniai - naudodamiesi IT, dirbdami grupėse, surinks ir susistemins medžiagą apie Panevėžio krašto savanorius, parengs iliustruotus pranešimus, sukurs savanorių kapų žemėlapį, kuriuo remdamiesi keliaus po Panevėžio kraštą, aplankys ir sutvarkys savanorių kapus. Susipažinę su  KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės istorija ir dabartimi, galės palyginti kariuomenės vaidmenį Nepriklausomoje Lietuvoje ir šiais laikais. Dalyvaudami edukacinėse programose gilins žinias apie Nepriklausomos Lietuvos žymius žmones. Konkurse-viktorinoje pademonstruos savo asmeninį santykį su gimtuoju kraštu. Sukurtoje internetinėje svetainėje, projekto partnerių svetainėse ir miesto spaudoje viešins projekto veiklas, jas aptars, įsivertins ir pristatys mokyklos bei regiono bendruomenėms.

 

Projekto uždaviniai:

  1. sukurti internetinę svetainę projekto veikloms viešinti ir medžiagai talpinti,
  2. rinkti ir susisteminti medžiagą apie savanorius Panevėžio krašte,
  3. parengti iliustruotus pranešimus, sudaryti savanorių Panevėžio krašte žemėlapį,
  4. susipažinti su KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės istorija ir dabartimi,
  5. aplankyti ir sutvarkyti Panevėžio krašte esančius savanorių kapus,
  6. aptarti, įsivertinti projekto veiklas, jas viešinti projekto partnerių svetainėse ir pristatyti mokyklos bendruomenei.

Nauda įgyvendinus projektą. Projekto veiklos skatins mokinius domėtis Lietuvos istorine praeitimi, suteiks ne tik ,,sausų“ žinių, bet ir ugdys gebėjimą susieti praeities įvykius su dabartimi, skatins didžiuotis ir gerbti savo Tėvynę, stiprins ryšį su gimtuoju kraštu. Įgyvendinus projektą sustiprės mokinio, kaip piliečio, pozicija, atsakomybė, gilės patriotiškumo jausmas.

 

Mokykla yra parengusi, laimėjusi ir kelerius metus (nuo 2008 m.) iš eilės vykdžiusi vaikų socializacijos programų projektus ,,Kitos tautos šalia mūsų“ I, II, III, ,,Atrask savo kraštą” ir kt. Siekdami paminėti  reikšmingą naujausių laikų istorijos sukaktį – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto 100-metį, manome, kad yra prasminga įgyvendinti projektą, kurio metu mokiniai bus skatinami domėtis Lietuvos istorine praeitimi ir dabartimi. Projekto veiklos bus viešinamos specialiai projektui sukurtoje internetinėje svetainėje, partnerių svetainėse  ir miesto spaudoje. Numatomas projekto tęstinumas: projekto metu sukurti produktai – žemėlapis, surinkta medžiaga apie Panevėžio krašto savanorius, parengti pranešimai - bus panaudojami per istorijos, lietuvių kalbos ir kt. pamokas.